Quick Contact
010 - 448 2290

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Flexservers
Laatste wijziging: 1 juni 2017

Artikel 1 / Definities

 1. Cliënt of ‘u’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Flexservers een overeenkomst heeft gesloten. Een natuurlijk persoon moet minimaal 18 jaar oud zijn op het moment van aangaan van de overeenkomst. Flexservers levert geen diensten aan minderjarigen.
 2. Flexservers: AS Hosting, handelend onder de naam Flexservers.
 3. Product: apparatuur, programmatuur en/of aanpassingen aan programmatuur, waarvan Flexservers de maker is, implementatie van computernetwerken, automatiseringsadvies waaronder begrepen helpdeskfuncties, het bieden van datacommunicatie en andere overeengekomen activiteiten en goederen van gelijke aard.
 4. Systeem: computerapparatuur en aanverwante apparatuur waarmee Flexservers Cliënt toegang verleent tot de datacommunicatievoorzieningen.
 5. Locatie: de fysieke omgeving waarin het systeem van Cliënt is opgesteld en wordt aangesloten op de datacommunicatievoorzieningen.
 6. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 7. Schijfruimte: opslagruimte die Flexservers aan Cliënt ter beschikking stelt, bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail of het beschikbaar stellen van een website.
 8. Website: één of meerdere internetpagina’s.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst die Cliënt met Flexservers is aangegaan, tijdens het bestellen van een van onze hostingdiensten waaronder een VPS, VDS of dedicated server via de website of onze salesafdeling, die specificeert welke diensten Flexservers aan Cliënt levert. De contract termijn is indien niet anders is overeengekomen gelijk aan de betaaltermijn.
 10. HSP: de software die wordt gebruikt om diverse diensten te administreren en beheren.
 11. Apparatuur: computer hardware en andere (netwerk) hardware (zoals bijvoorbeeld Firewalls en switches) die aan Cliënt is verhuurd.

Artikel 2 / Toepassing

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Flexservers gaat Cliënt akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de Acceptable Use Policy van Flexservers en worden alle betrekkingen tussen Flexservers en Cliënt onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en de Acceptable Use Policy.
 2. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijke verklaring die door een bevoegd vertegenwoordiger van Flexservers is ondertekend.
 3. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 / Verplichtingen Flexservers

  1. Flexservers zal een redelijke inspanning leveren om producten op tijd te leveren zoals aangegeven in de overeenkomst.
  2. Cliënt kan geen aanspraak maken op compensatie voor eventuele schade ontstaan door het niet tijdig leveren van een product.
  3. Vervallen.
  4. Flexservers onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of andere gegevens van Cliënt en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Flexservers hiertoe krachtens de wet verplicht is, dan wel ingeval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 5.a tot en met 5.d van deze Algemene Voorwaarden en/of de bepalingen van de Acceptable Use Policy.
  5. Flexservers is vrij om bij tariefwijzigingen van datacommunicatieverkeer, elektriciteitskosten, datacenter tarieven en andere door derden aan ons doorbelaste kosten deze aan Cliënt door te berekenen. Cliënt heeft alsdan evenwel gedurende één maand na schriftelijke mededeling van de tariefwijziging het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen.
  6. Flexservers verricht de volgende werkzaamheden op een FlexManaged-server of Flexserver met Gold Support:
   1. Bewaken van serverprocessen (ping, http, smtp, POP). Meer op verzoek.
   2. Aanbrengen van aanpassingen voor beveiliging.
   3. Ingrijpen bij uitval van server en/of services.
   4. Beheer van alle processen waarvoor root-toegang nodig is.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met een maximum van 30 minuten per maand. Alle werkzaamheden daarbuiten worden op basis van voorcalculatie, nacalculatie of beiden doorbelast. Alle andere zaken dienen door Cliënt zelf te worden uitgevoerd.
LET OP: In het geval Cliënt een ‘managed backup’ heeft besteld, zal Flexservers dagelijks vanuit Plesk een kopie van Cliënts gegevens maken op de backupserver. Deze kopie wordt drie dagen bewaard. Gebleken is dat de kopieën niet altijd betrouwbaar zijn. Gezien de grote hoeveelheid kopieën die gemaakt wordt, kan Flexservers de kopie niet controleren. Flexservers accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet slagen van kopieën (zie ook artikel 7.a). Cliënt krijgt gelegenheid om op zijn gedeelte van de backupserver in te loggen en dient zelf te verifiëren of de kopie aanwezig en geslaagd is. Indien Cliënt constateert dat een kopie is mislukt, dient Cliënt terstond Flexservers per e-mail en telefoon hiervan te verwittigen.

 1. Een FlexRoot-server of Flexserver met Basic Support wordt door Flexservers aangesloten op het internet. Daarna verricht Cliënt alle werkzaamheden op de server zelf.
 2. Conform de tijdens de bestelprocedure afgesloten apparatuur-SLA zorgt Flexservers voor het oplossen van problemen met apparatuur. Voor programmatuur geldt:
  1. Bij een FlexRoot-server wordt een ‘image’ van de opleverinstallatie teruggezet indien dit noodzakelijk wordt als gevolg van het falen van de apparatuur. Dit zal zo spoedig mogelijk na het oplossen van de problemen met de apparatuur geschieden. Indien er apparatuur is vervangen zal dit altijd een image zijn gebaseerd op de apparatuur die op dat moment geleverd wordt. Images van oudere OS systemen gebaseerd op verouderde apparatuur kunnen niet worden gegarandeerd. Zulks volledig naar inzicht en beoordeling van Flexservers.
  2. Bij een FlexManaged-server worden een ‘image’ van de opleverinstallatie en een kopie van de gegevens (indien aanwezig) teruggezet indien dit noodzakelijk is geworden als gevolg van het falen van de apparatuur. Dit zal zo spoedig mogelijk na het oplossen van de problemen met de apparatuur geschieden.

  Bij softwareproblemen geldt het volgende:

  1. FlexRootservers: er wordt een image van het OS teruggezet op basis van nacalculatie.
  2. Managed Servers: Software falen als gevolg van door Cliënt of klanten van Cliënt geïnstalleerde software of gebruikte scripts wordt op basis van nacalculatie verholpen door Flexservers. Software falen om andere redenen wordt in principe kostenloos door Flexservers vervangen. Indien een backup aanwezig is zal deze door Flexservers worden teruggezet.
  3. Virtuele servers: Als u niet zelf via het HSP control panel een herinstallatie kunt uitvoeren, wordt er een nieuwe OS omgeving geïnstalleerd en ter beschikking gesteld aan Cliënt op basis van nacalculatie.

Artikel 4 / Toegangsregeling

 1. Klanten van Flexservers hebben in principe geen toegang tot de locatie.

Artikel 5 / Verplichtingen Cliënt

 1. Cliënt stelt Flexservers steeds onverwijld schriftelijk, op de hoogte van enige wijzigingen in zijn naam, adres, e-mailadres en desgevraagd bank- of girorekeningnummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van een ingangsdatum, bij gebreke waarvan de datum van ontvangst van de mededeling door Flexservers als ingangsdatum zal gelden. E-mails worden op dit punt ook geaccepteerd als schriftelijke mededeling.
 2. Cliënt onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van MP3-bestanden, illegale programmatuur, racistisch of discriminerend materiaal en/of elk ander materiaal dat wettelijk verboden is of inbreuk maakt op rechten van derden.
  1. Cliënt zal zich houden aan de Netiquette. Voorts onthoudt Cliënt zich ervan overige Cliënten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is Cliënt verboden processen of programma’s (al dan niet via het Systeem) te starten waarvan Cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Flexservers, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
  2. Cliënten met Basic Support dienen ervoor te zorgen dat de (systeem) software en geïnstalleerde applicaties altijd up to date zijn. Dit houdt o.a. in dat altijd de laatste patches van geïnstalleerde software uitgevoerd dienen te worden. Zodra (systeem)software of applicaties end-of-life status krijgen dient Cliënt alle (systeem) software en applicaties te vervangen.
 3. Cliënt vrijwaart Flexservers van alle juridische aanspraken met betrekking tot de door Cliënt opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke.
 4. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten b, c en d voor rekening van Cliënt.
 5. Flexservers communiceert in principe alleen per e-mail. Cliënt dient minimaal 1 keer per week de e-mail te controleren op berichten van Flexservers. Cliënt dient haar e-mail en/of firewall instellingen zodanig aan te passen dat e-mail berichten van Flexservers en de daarbij gevoegde attachments door Cliënt ontvangen kunnen worden.

Artikel 6 / Wanprestatie

 1. Flexservers behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie of wanbetaling van Cliënt en na schriftelijke waarschuwing de server af te sluiten van het internet. Daarnaast behoudt Flexservers zich het recht voor om pagina’s welke het functioneren van Flexservers en/of haar gebruikers in gevaar kunnen brengen te verwijderen dan wel af te sluiten.

Artikel 7 / Aansprakelijkheid

 1. Cliënt dient voorafgaand aan eventuele werkzaamheden een recente kopie van alle relevante digitale informatie op deugdelijke wijze op te slaan. Flexservers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerlei wijze verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie.
 2. Flexservers is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur en/of programmatuur die is ontstaan als gevolg van programmatuur die erop is gericht schade toe te brengen, zoals bijvoorbeeld computervirussen. Flexservers mag antivirusprogrammatuur gebruiken om de schade aan haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.
 3. Flexservers is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Flexservers is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden ontstaan bij het gebruik van het Product.
 5. De eventuele aansprakelijkheid van Flexservers is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
 6. Flexservers is niet aansprakelijk voor schade aan het Product veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Flexservers werkzaam zijn.

Artikel 8 / Betaling

 1. Cliënt dient de door Flexservers uitgeschreven rekeningen met overmaking van het totaalbedrag te voldoen. Het betalen van rekeningen dient ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Cliënt bij niet tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Flexservers in dergelijke gevallen gerechtigd het door Cliënt verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten)gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een direct opeisbaar bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,00.
 2. Alle uit de overeenkomst met Cliënt voortvloeiende kosten komen voor rekening van Cliënt.
 3. Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van die opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Flexservers mag zonder opgaaf van redenen een voorschot vragen voor projecten die uitgevoerd worden voor Cliënt.
 6. Indien Cliënt in enig opzicht niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn overeengekomen in een relatie met Flexservers, is hetgeen hij uit hoofde van die relatie verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. Flexservers is bij in gebreke blijven van Cliënt gerechtigd naar haar keuze alle in het kader van die relatie gestelde zekerheden of gedeelten daarvan te realiseren, teneinde uit de opbrengst te verhalen hetgeen aan Flexservers volgens haar administratie verschuldigd is, inclusief de wettelijke rente en de door Flexservers te specificeren kosten.
 7. Voor alle betalingen die de wettelijke termijn van 30 dagen overschrijden, behoudt Flexservers zich het recht voor de dienstverlening te staken totdat betaling ontvangen is (zie artikel 6).
 8. Dataverkeer wordt bij overschrijding van de afgesproken limieten doorbelast conform op de website www.flexservers.nl gepubliceerde bedragen. Dataverkeer wordt door Flexservers voor dedicated servers alleen gemeten op de switch. Verkeersstatistieken worden bij de facturen bijgevoegd. Facturen voor dataverkeer van Virtuele servers worden via het HSP control panel geautomatiseerd doorbelast.
 9. Facturen worden alleen per e-mail verzonden naar het bij Flexservers bekende e-mailadres (zie artikel 5.a en 5.e).

Artikel 9 / Eigendomsvoorbehoud

 1. Flexservers behoudt het eigendom van alle door haar geleverde Producten, tenzij anders overeengekomen met Cliënt.

Artikel 10 / Intellectueel eigendom

 1. Cliënt verkrijgt een niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van het Product geleverd door Flexservers.
 2. Het is de Cliënt niet toegestaan om door Flexservers aan Cliënt geleverde programmatuur van derden, of door Flexservers ontwikkelde producten, geheel of gedeeltelijk door te verkopen, uit te lenen dan wel te vermenigvuldigen of wijzigen, om welke reden dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Flexservers.
 3. Het is Flexservers niet toegestaan om programmatuur, beeldmateriaal en/of gegevensbestanden die deel uitmaken van de websites of andere onderdelen door Cliënt geplaatst op de webserver van Flexservers, of haar partners, strategische of juridische partners, door te verkopen, uit te lenen of om welke reden dan ook te vermenigvuldigen of te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Cliënt, uitgezonderd het in deze overeenkomst overeengekomene.

Artikel 11 / Overmacht

 1. Flexservers is niet aansprakelijk voor gevolgen ontstaan door overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, en storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik wordt gemaakt.
 2. Indien de overmachttoestand veertien dagen aanhoudt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft Cliënt geen recht op schadevergoeding, ook niet als Flexservers hiervan enig voordeel mocht hebben.
 3. Flexservers is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van het Systeem door niet aan Flexservers toe te rekenen stroomuitval, storingen en onderhoud aan apparatuur en/of programmatuur.
 4. Indien het vermoeden bestaat dat onbevoegden toegang hebben verkregen tot een Flexserver en de prestaties van ons netwerk daardoor schade ondervinden, behoudt Flexservers zich het recht voor om deze server tijdelijk uit te schakelen of de beschikbare bandbreedte te beperken. Zodra ter beoordeling van Flexservers de server weer normaal functioneert, kan deze weer aangesloten worden. Flexservers is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegden, DoS of DDoS-aanvallen en andere gelijksoortige aanvallen van derden op onze producten.

Artikel 12 / Beëindiging

 1. Cliënt is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te ontbinden; hierbij dient de vooraf overeengekomen ontbindingstermijn in acht te worden genomen. Opzeggingen van een dedicated server gaan als volgt:
  1. Cliënt stuurt opzegging voorzien van handtekening per post of fax. E-mails worden niet geaccepteerd op dit punt.
  2. De opzegtermijn is 30 dagen na ontvangst opzegging door Flexservers.
  3. Alle facturen die betrekking hebben op een nieuwe periode die begint in de 30 dagen opzegtermijn dienen volledig voldaan te worden.
 2. Indien er geen ontbindingstermijn is overgekomen, is een ontbindingstermijn van een kwart van de looptijd van de overeenkomst van toepassing, met een minimum van één maand.
 3. Indien Flexservers met Cliënt een overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project, worden bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door Cliënt de al verrichte werkzaamheden onmiddellijk opeisbaar. Bij berekening van het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd, naar rato worden gefactureerd.
 4. Indien de Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surséance van betaling verkeert, heeft Flexservers het recht de overeenkomst met Cliënt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij verplicht te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 13 / Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 3. Flexservers heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan Cliënt. Cliënt kan de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane projecten met Cliënt zullen naar rato worden afgerekend.
 4. Verandering in bestuur of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
 5. Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.
 6. De Acceptable Use Policy van Flexservers is onlosmakelijk verbonden met deze Algemene Voorwaarden.

Acceptable Use Policy

Laatste wijziging: 1 juni 2017

AUP (Acceptable Use Policy) van Flexservers (handelsnaam van AS Hosting B.V.)

Flexservers’ Acceptable Use Policy (AUP) is bedoeld om klanten en gebruikers duidelijkheid te geven over wat Flexservers van hen verwacht wanneer ze gebruikmaken van onze diensten. Alle gebruikers van Flexservers-services, in welke vorm dan ook, zijn gebonden aan deze Acceptable Use Policy en onze Algemene Voorwaarden.

Belangrijk: alle betalingen aan Flexservers zijn bindend, er wordt geen restitutie verleend.

Flexservers ondersteunt de ongecensureerde uitwisseling van informatie en ideeën over het internet en wij monitoren, onder normale omstandigheden, de activiteiten van onze gebruikers niet actief. Flexservers controleert websites, nieuwsgroepen en e-mailverkeer niet inhoudelijk. Ingevolge onze Algemene Voorwaarden is het Flexservers echter wel toegestaan om materiaal dat naar ons oordeel illegaal is, schadeclaims tot gevolg kan hebben en/of strijdig is met deze AUP te verwijderen. Flexservers kan eventueel met bevoegde autoriteiten en/of andere derde partijen samenwerken om criminele en andere ongewenste activiteiten te onderzoeken. Eventueel handelen van gebruikers in strijd met deze AUP kan resulteren in de beëindiging of opschorting van uw Flexservers accounts en acties als beschreven in diverse artikelen hieronder zonder voorafgaande in kennis stelling.

Dit document is bedoeld om uitleg te verschaffen over Flexservers’ AUP. Redenen voor het instellen van een AUP zijn onder andere:

 1. Garanderen van een betrouwbare dienstverlening aan onze klanten.
 2. Garanderen van de veiligheid en privacy van onze systemen en ons netwerk alsmede systemen en netwerken van derden.
 3. Voldoen aan bestaande wettelijke bepalingen.
 4. Instandhouden van onze reputatie als een verantwoorde serviceprovider.
 5. Aanmoedigen van verantwoord gebruik van het internet; ontmoedigen van activiteiten die de waarde en bruikbaarheid van internetdiensten verminderen.
 6. Waarborgen van internet als medium voor vrije meningsuiting en uitwisseling van informatie.
 7. Waarborgen van de privacy en security van individuele gebruikers.

U mag uw dedicated rack, dedicated server of virtuele site niet gebruiken om materiaal te publiceren dat naar het oordeel van Flexservers illegaal, aanstootgevend, ongepast of ongewenst is. Het woord ‘materiaal’ dient hierbij te worden opgevat als alle communicatie omvattende geschreven woord, graphics (foto’s, illustraties, afbeeldingen, tekeningen, logo’s), executable programma’s, video-opnames en audio-opnames.

Indien uw Flexservers account wordt gebruikt voor activiteiten in strijd met onze AUP of Algemene Voorwaarden behouden wij ons het recht voor uw account te beëindigen zonder bericht vooraf. Wij geven er de voorkeur aan klanten vooraf te berichten over dergelijke ongewenste activiteiten en ze de mogelijkheid te geven gepaste actie te ondernemen ter voorkoming van deze activiteiten. Ernstige schendingen van onze AUP en Algemene Voorwaarden resulteren echter in onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening. Ons eventuele falen, om welke reden dan ook, in het strikt controleren en nakomen van dit beleid kan op geen enkele manier opgevat worden als een vrijbrief voor ongewenst gedrag. Flexservers kan haar rechten op elk moment alsnog laten gelden en haar beleid dwingend opleggen aan overtreders.
Voor vragen over deze AUP kunt u contact opnemen met abuse@flexservers.nl.

Schendingen van Flexservers’ Acceptable Use Policy

De volgende punten worden beschouwd als schendingen van de AUP:

  1. Illegaal gebruik: de diensten van Flexservers mogen niet worden gebruikt voor illegale activiteiten of de ondersteuning van illegale activiteiten. Flexservers behoudt zich het recht voor om met bevoegde instanties en/of gedupeerden samen te werken bij onderzoek naar vermeende illegale praktijken.
  2. Schade aan minderjarigen: gebruik van diensten van Flexservers die schade toebrengen aan of die pogen schade toe te brengen aan minderjarigen. Er wordt hier voornamelijk maar niet uitsluitend het tegengaan van kinderpornografie beoogd.
  3. Bedreiging: de diensten van Flexservers mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van enig materiaal (e-mail, uploads, postings in nieuwsgroepen of anders) dat dreigementen en/of aanmoedigingen tot het aanbrengen van schade bevat jegens personen, instellingen en/of bezittingen.
  4. Stalken of lastigvallen: de diensten van Flexservers mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van enig materiaal (e-mail, uploads, postings in nieuwsgroepen of anders) dat iemand lastig valt en/of stalkt.
  5. Frauduleuze activiteiten: de diensten van Flexservers mogen niet worden gebruikt voor het doen van frauduleuze aanbiedingen goederen en/of diensten te kopen of te verkopen of om oplichtingspraktijken als pyramidespelen, kettingbrieven e.d. te promoten.
  6. Oplichting of voordoen als iemand anders: het toevoegen, verwijderen of aanpassen van netwerkheaders in een poging iemand te misleiden of op te lichten is verboden. Uzelf voordoen als iemand anders door vervalste headers of andere informatie betreffende de identiteit van een persoon is verboden. Het gebruik van anonieme remailers of nicknames valt niet onder het verbod van dit artikel.
  7. Ongevraagde commerciële e-mail / Ongevraagde bulk e-mail (SPAM): de diensten van Flexservers mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van ongevraagde commerciële e-mail en ongevraagde bulk-e-mail. Overtredingen van dit type leiden tot directe afsluiting van het desbetreffende Flexservers account.

BELANGRIJK BERICHT: Diensten en/of servers die spammers ondersteunen of die ervoor zorgen dat onze IP-adressen in een van de spamdatabases terecht komen, worden direct afgesloten en/of verwijderd uit ons netwerk. De server wordt pas weer aangesloten vanaf het moment dat u garandeert dat u alle sporen van het bedoelde materiaal heeft verwijderd en u ons toestemming verleent en daartoe toegang tot de server verschaft om te kunnen controleren dat al het materiaal inderdaad volledig is verwijderd. Een eventuele tweede overtreding leidt tot onmiddellijke permanente verwijdering van de server uit ons netwerk zonder bericht vooraf.

 1. E-mail- of nieuwsbombardementen: kwaadaardige opzet om het een ander onmogelijk te maken gebruik te maken van electronische mail en/of nieuwsdiensten leidt tot beëindiging van het desbetreffende Flexservers account.
 2. E-mail- of berichtvervalsing: vervalsing van een berichtheader, gedeeltelijk of geheel, van enige elektronische transmissie ontstaan of komend via een dienst van Flexservers is een schending van deze AUP.
 3. Usenet spamming: Flexservers tolereert geen misbruik van haar netwerk voor het plaatsen van berichten of commerciële advertenties die tegen de regels, FAQ of statuten van een nieuwsgroep of mailinglist ingaan. Commerciële boodschappen die conform de regelementen van een nieuwsgroep of mailinglist zijn of die door de ontvangers specifiek gevraagd worden zijn wel toegestaan.
 4. Ongeauthoriseerde toegang: misbruik van de diensten van Flexservers om toegang te krijgen of pogingen daartoe te ondernemen tot accounts van derden is niet toegestaan. Het penetreren van beveiligingen van hardware of software van Flexservers en/of derden is niet toegestaan. Bovenstaande gevallen leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account ongeacht het feit of er daadwerkelijk schade is aangericht.
 5. Inbreuk op copyright of handelsmerken: gebruik van de diensten van Flexservers om op welke manier dan ook zaken te distribueren waar een copyright of handelsmerk op rust of die een patent, bedrijfsgeheim of andere rechten van derden schenden is niet toegestaan. Voorbeelden zijn o.a. het zonder toestemming kopiëren van materiaal met een copyright, de digitalisatie en verspreiding van foto’s uit boeken, magazines en andere bronnen met een copyright en het zonder toestemming verspreiden van software met een copyright.
 6. Verzamelen van persoonlijke gegevens: gebruik van de diensten van Flexservers voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van derden zonder dat zij daar vanaf weten en daar toestemming voor hebben gegeven.
 7. Netwerkverstoringen en andere vijandige activiteiten: gebruik van de diensten van Flexservers voor activiteiten die de mogelijkheid van derden om gebruik te maken van de diensten van Flexservers en/of het internet vehinderen of verstoren is niet toegestaan. Dit omvat o.a. DoS- en DDoS-aanvallen op systemen van Flexservers en/of derden en andere ongewenste en illegale activiteiten. Misbruik leidt tot onmiddellijke opheffing van uw Flexservers account.
 8. Verspreiding van virussen: opzettelijke verspreiding van software die erop gericht is schade toe te brengen aan de systemen, software en data van derden en/of die derden lasting valt en/of bedreigt is verboden en leidt tot onmiddellijke opheffing van uw account.
 9. Aansprakelijkheid voor derden: gebruikers van Flexservers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor activiteiten die derden ondernemen, met gebruikmaking van hun account, die de richtlijnen in deze Acceptable Use Policy overtreden.
 10. Schendingen van Flexservers Virtuele Accounts: het is absoluut verboden om op Virtuele Accounts pornografisch material of IRC-servers te hosten zonder voorafgaande toestemming. Virtuele server accounts die betrapt worden op het hosten van dergelijk materiaal worden direct afgesloten zonder dat er sprake is van teruggave van vooruitbetaalde bedragen.
 11. IRC-netwerken: het is absoluut verboden een IRC-server te hosten die onderdeel is van, of verbonden is met een ander IRC-netwerk of server. Servers die deze regel overtreden zullen onmiddellijk verwijderd worden uit ons netwerk. De server wordt pas weer geactiveerd op het moment dat alle sporen van de IRC-server zijn verwijderd en Flexservers toegang heeft gekregen tot uw server om dat te controleren. Elke server die voor een tweede keer betrapt wordt zal onmiddellijk, maar dan permanent, verwijderd worden.

Security

 1. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle misbruik van uw account, zelfs als de ongewenste activiteiten door een vriend, familielid, gast of medewerker werden uitgevoerd. U moet dus de benodigde stappen ondernemen om te voorkomen dat derden ongeautoriseerde toegang krijgen tot uw account. Bovendien mag u niet met uw account proberen toegang te krijgen tot een ander netwerk of andere server zonder toestemming daarvoor te hebben gekregen.
 2. Uw wachtwoord geeft u toegang tot uw account. Het is uw verantwoordelijkheid uw wachtwoord geheim te houden.
 3. Het is verboden uw wachtwoord en de toegang tot uw account te delen met anderen. U dient te voorkomen dat anderen uw account gebruiken aangezien u verantwoordelijk bent voor dit gebruik.
 4. Het is streng verboden te proberen de inloggegevens van een andere gebruiker te achterhalen. Dit kan leiden tot de beëindiging van uw account.
 5. U moet de benodigde veiligheidsmaatregelen nemen om misbruik van derden van uw account te voorkomen.
 6. Het is niet toegestaan gebruikersidentificatie of de beveiliging van host, netwerk of account te omzeilen. Dit omvat o.a. het verschaffen van toegang tot data die niet voor u is bedoeld, inloggen op of gebruik maken van een server of account waarvoor u geen expliciete toestemming heeft gekregen of het scannen van de beveiliging van andere netwerken. Het gebruik van of de verspreiding van tools die ontworpen zijn om securitymaatregelen te omzeilen of te doorbreken is verboden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. programma’s die wachtwoorden raden, tools die beveiligingen kunnen kraken en tools die netwerken scannen op lekken in de beveiliging.
 7. Denial of Service (DoS)-aanvallen, Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen, e-mailbommen en dergelijke zijn niet toegestaan.
 8. Gebruikers die de beveiliging van systemen of netwerken trachten te omzeilen of doorbreken kunnen strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgd worden. Flexservers zal volledig meewerken met de bevoegde autoriteiten en andere belanghebbenden die dergelijke zaken onderzoeken.

Netwerkprestaties
De accounts van Flexservers delen verschillende voorzieningen. Excessief gebruik of misbruik van deze voorzieningen door een klant kan negatieve gevolgen hebben voor alle andere klanten. Misbruik en gebruik van het netwerk, CPU-tijd, geheugen, schijfruimte en sessies op een manier die een onevenredig beslag leggen op de voorzieningen zijn verboden onder deze AUP en kunnen leiden tot beëindiging van uw account of limitering van deze activiteiten.

Rapporteren van overtredingen van deze AUP
Flexservers verzoekt eenieder die gelooft dat er een overtreding van deze AUP heeft plaatsgevonden deze overtreding te melden aan onze abuse-afdeling op abuse@flexservers.nl.
Indien mogelijk graag de volgende gegevens meesturen:
- Het IP-adres waarvandaan de vermeende overtreding is begaan.
- De datum en het tijdstip van de vermeende overtreding met de tijdzone of het verschil met GMT.
- Bewijs van de vermeende overtreding.

E-mail met volledige headerinformatie en systeem-logfiles voldoen aan bovenstaand informatieverzoek. Andere situaties vereisen andere methoden voor het leveren van de gevraagde informatie.

Flexservers kan een of meer van de volgende acties ondernemen als gevolg van klachten:
- Geschreven of verbale waarschuwingen.
- Stopzetten van de mogelijkheid van het posten in nieuwsgroepen van een lid.
- Stopzetten van een account van een lid.
- Beëindigen van een account van een lid.
- In rekening brengen van administratieve en/of heractiveringskosten.
- Schade claimen en juridische stappen ondernemen.

Aanpassingen van deze Acceptable Use Policy
Flexservers behoudt zich het recht voor deze AUP en haar Algemene Voorwaarden en andere overeenkomsten en voorwaarden te herzien, aan te passen of uit te breiden op enig moment. Notificatie van wijzigingen vindt plaats in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden.

Flexservers.nl © 2017. De vermelde prijzen zijn exclusief btw

 

Flexservers sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

Flexserverslogin form